ROZWIĄZANIE PROBLEMU OTWARTEJ ODMY OPŁUCNOWEJ

Wentylacja kontrolowana. Stała się ona stałym elementem rutynowego postępowania w brytyjskiej anestezjologii od czasu doniosłych prac Guedela*5 i Nosworthy’ego25 na początku lat czterdziestych.

Bezdech można wywołać jednym lub kilkoma sposobami: a) porażeniem obwodowych mięśni środkiem zwiotczającym, b) hipokapnią, 1) ośrodkową depresją oddechową wywołaną lekami, d) odruchowym zahamowaniem ośrodka oddechowego wskutek rozdęcia płuc, e) kombinacją powyższych.

PRZESZCZEPY SKÓRY

Przeszczep Thierscha opisano w r. 1874163, przeszczepy pełnej grubości Wolfe’a w r. 1875164, a niepełny przeszczep skóry w r. 1929165. Można często bezboleśnie pobrać skórę do przeszczepu z uda, po blokadzie nerwu skórnego bocznego uda oraz, jeśli to konieczne, nerwu udowego, lub też po środkowej i podskórnej analgezji nasiękowej skóry przedniej części uda.

SUKCYNYLOCHOLINA

SUKCYNYLOCHOLINA. Podnosi ciśnienie wewnątrzgałkowe139, lecz wzrost ten jest prawdopodobnie ograniczony do okresu bezdechu i nie powinien być powodem do rezygnacji z tak użytecznej pomocy przy intubacji, jaką zapewnia sukcynylocholina131. Średni wzrost wynosi 7-8 mm Hg (0,9-1,0 kPa)132. Rozpoczyna się on w 30 sekund od podania, osiąga szczyt po 2 minutach i ustępuje w ciągu 5 minut. Nie należy podawać pierwszej dawki sukcynylocholiny po rozpoczęciu operacji i otworzeniu oka ze względu na możliwość spowodowania wypadnięcia ciałka szklistego.

TCHAWICA

Spotyka się opisy całkowitego lub częściowego braku tchawicy, a także różnego stopnia jej niedorozwoju. Wady te kojarzą się zwykle z innymi ciężkimi uszkodzeniami, jak: cyklopia, acephalia, acarclia, uniemożliwiającymi przeżycie, także z wrodzonym brakiem krtani i wadami ściany klatki piersiowej, jak rozszczep mostka. Interesujące jest, że przy braku tchawicy płuca i oskrzela mogą być prawidłowo wykształcone wtedy oskrzela główne łączą się bezpośrednio z krtanią, a przy jej braku ostroga lub połączone oskrzela główne mają szeroką łączność z przełykiem. Przy braku innych letalnych wad przez przetokę przełykowo-oskrzelową odbywa się początkowa wymiana gazowa. Stan ten stwarza bardzo ostrą postać niewydolności oddechowej, wymaga szybkiego rozpoznania oraz podawania tlenu do prze- łyku.

Przepuklina brzuszna

Przepuklina brzuszna. Stosowana jest anestezja ze zwiotczeniem. Przy ekstubacji należy zapobiegać dławieniu się i kaszlowi, co zwiększa ciśnienie na szew.

Analgezja zewnątrzoponowa lub podpajęczynówkowa, stosowana u pacjentów w dobrym stanie ogólnym, ułatwia zamknięcie rany przez obkurczenie jelit. Przepukliny brzuszne dużych rozmiarów upośledzają wentylację w okresie pooperacyjnym i wymagają albo planowego stosowania respiratora w okresie pooperacyjnym, albo wykonania operacji w dwóch etapach.

Niewykształcenie się płuca – aplazja płuca

Nazwa aplazja płuca odnosi się do stanu, w którym po uszkodzonej stronie wykształca się zawiązek oskrzela głównego z pęczkiem lub bez pęczka zniekształconych oskrzeli płatowych, również z brakiem tkanki płucnej i naczyniowej. Stan ten różni się od agenezji jedynie odmiennym obrazem bronchoskopowym i bronchografiez- nym, a także — w przeciwieństwie do agenezji – podlega niekiedy leczeniu chirurgicznemu. Następuje ono w przypadku zagnieżdżenia się uporczywego zakażenia w szczątkowych oskrzelach, które zwykle nie poddaje się leczeniu zachowawczemu. Operacja polega na wycięciu szczątkowych elementów strony uszkodzonej.

KANIULACJA TĘTNICY

KANIULACJA TĘTNICY. Neuroradiolog może planować przezskórne skaniulowanie tętnicy udowej lub ramiennej. Dobre wyniki daje neuroleptanalgezja91 lub płytka anestezja.

WENTRYKULOGRAFIA. Wykonana po raz pierwszy przez Dandy’ego (1886-1946) w r. 19 1 802. Wykonuje się dwa otwory trepanacyjne, po obu stronach czaszki, Do obu komór bocznych wkłada się kaniule. Aspiruje się płyn mózgowo-rdzeniowy i zastępuje go tlenem. Proponowano stosowanie podtlenku azotu zamiast tlenu93. Można również stosować Myodil. Na radiogramach uwidaczniają się wtedy zarysy układu komorowego. To badanie jest zwykle wykonywane u chorych z nadciśnieniem śródczaszkowym.