Anestezjologia

Badanie rtrj

Wielu autorów opisuje krwioplucie jako charakterystyczny objaw torbieli oskrzelowopochodnej. Częściej występuje ona w torbielach komunikacyjnych i zakażonych, ale wynaczynienia do torbieli zamkniętych mogą również występować.

Należy podkreślić, że nawet duża torbiel oskrzelowopochodna może nie dawać żadnych objawów i wykrywa się ją przypadkowo.

Badanie rtrj. W rozpoznaniu torbieli pierwszorzędne znaczenie ma badanie rtg. Torbiele komunikujące najczęściej mają wygląd pierścieniowatego przejaśnienia

ZABURZENIA ROZWOJOWE’NACZYŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

Mogą one istnieć jako wady izolowane lub skojarzone z wadami serca, mogą indukować lub być następstwem powstawania wad płuc i często występują wraz z nimi.

Skomplikowany rozwój układu naczyniowego płuc stwarza ogromne możliwości powstawania jego zaburzeń rozwojowych. Cytując za Avery można powiedzieć, że nieprawidłowy kierunek rozwoju w zakresie pierwszego splotu naczyniowego i łuków aortalnych może spowodować przetrwanie naczyń normalnie zarastających, zanikanie tych, które powinny przetrwać, niedostateczne ich wykształcenie się oraz łączenie się ze sobą naczyń, które powinny pozostać jak osobne jednostki.

Ostra niedrożność jelit

Ostra niedrożność jelit. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę: 1. Głębokość towarzyszącego wstrząsu. 2. Obecność lub nieobecność regurgitacji i wymiotów. Regurgitacja jest biernym procesem, nie wymagającym skurczu mięśni, wymioty są związane z czynnym odruchem mięśni. Do regurgitacji usposabia pochylenie wezgłowia, natomiast niebezpieczeństwo jej wystąpienia jest mniejsze, gdy głowę pacjenta uniesie się o 45°.

Wady dużych naczyń górnego śródpiersia

Zaburzenia rozwojowe dużych naczyń górnego śródpiersia, zmieniające czynność i rozwój układu oddechowego, są zlokalizowane powyżej VI łuku aortalnego, kojarzą się w 75% z wadami serca. Wymieniono je opisując zewnętrzne zwężenie tchawicy.

Wady tętnic płucnych. Do zaburzeń rozwojowych należy tu brak jednej lub obu tętnic płucnych ukrwie- nie płuca pochodzi wówczas od aorty przez jej dodatkowe gałęzie lub przez poszerzony układ tętnic oskrzelowych. Płuco po stronie braku tętnicy jest hipoplastyczne, o zredukowanej wentylacji, podatne na zakażenie. Przy braku obu tętnic i odejściu ich od aorty wstępującej niemowlę zwykle nie przeżywa roku nieco dłuższe przeżycie (50% dzieci do 10 r. ż.) obserwuje się wówczas, gdy ultrwienie płuc pochodzi z tętnic oskrzelowych, odchodzących od aorty zstępującej. Także podobnie długiego przeżycia można spodziewać się przy jednostronnej agenezji tętnicy płucnej.

Różnorodność objawów klinicznych i rtg

Czasem zachodzi potrzeba wykonania badania kimograficznego lub angiopneumo- grafii przy umiejscowieniu się torbieli w pobliżu serca lub wielkich naczyń.

Różnorodność objawów klinicznych i rtg zmusza do wielokierunkowego zróżnicowania z innymi stanami dającymi podobne obrazy, np. torbiele powietrzne różnicuje się z torbielami pozapalnymi – pneumocystami, z limfatycznymi, z odmą opłucnową, ropniem płuca, torbielą pasożytniczą, rozedmą płatową torbiele zamknięte – z guzami płuca lub śródpiersia.

Wzrost ciśnienia

Anestezja. Jest ważne, aby ciśnienie wewnątrzgałkowe nie wzrosło nadmiernie wskutek anestezji. Mierzył je Schiotz126. Ciśnienie wewnątrzgałkowe jest obniżane przez: 1) hiperoksję, 2) hipokapnię127, 3) hiperwentylację, 4) lotne środki anestetyczne i cyklopropan, 5) niedepolaryzujące środki zwiotczające, 6) narkotyczne środki przecivvbólowe, np. morfinę i petydynę, 7) środki neuroleptyczne, 8) acetazolamid.

Niedorozwojem może być objęte całe płuco

Interesujące jest skojarzenie nieprawidłowego odpływu żylnego z prawego płuca z hipoplazją tego płuca. Niedorozwojem może być objęte całe płuco, może się składać z dwóch płatów, może istnieć dodatkowe naczynie tętnicze od aorty do dolnego płata, a spływ żylny z jednego lub obu płatów następuje od żyły głównej dolnej, zwykle już pod przeponą. Prawidłowa tętnica płucna może być mniejsza, a serce przesunięte w prawo wskutek zmniejszonej objętości płuca. W obrazie rtg widoczne jest nieprawidłowe naczynie przebiegające łukowo wzdłuż prawego brzegu serca -• co dało wyraz w nazwie tego obrazu „scimitar syndrome” (2, 22, 31, 34).