Anestezjologia

Cewnikowanie

Cewnikowanie przerywane może być stosowane przez rodziców lub same dzieci, starsze dziewczynki, które nauczą się tej czynności. Potrzebne są jednak cewniki jednorazowego użytku. Można również stosować cewnikowanie stałe. Używa się w tym celu cewników sylikonowych. Zapewnia się dzieciom stałą opiekę w ambulatorium. Wbrew powszechnemu przekonaniu stałe cewnikowanie nie powoduje nasilenia stopnia zakażenia.

Neuroleptanalgezja

-4-. Podtlenek azotu, tlen i halotan – u małych dzieci. 5. Neuroleptanalgezja. Przydatna, gdy konieczna jest nie zaburzona świadomość i współpraca chorego, np. w operacjach stereotaktycznych w parkinsonizmie, przy elek- trokortykografii, podwiązaniu tętnicy szyjnej i niektórych badaniach rentgenodiagno- stycznych56. Droperidol i fentanyl powodują spadek przepływu mózgowego55.

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE. Połączenie chloropromazyny, promazyny i prometazyny daje efekt przeciwwymiotny, ułatwia tolerowanie rurki dotchawiczej, wzmaga działanie anestetyków i powoduje uspokojenie pooperacyjne. Spośród innych środków uspokajających do premedykacji lub uzupełnienia analgezji miejscowej używano diazepa- mu, chlordiazepoksydu, droperidolu, opioidów i barbituranów w rozmaitych połączeniach. Do opanowania niepokoju po operacji przydatne są perfenazyna, neuroleptyki i diazepam. Perfenazyna (Fentazin) w dawce 5 mg i droperidol 2,5-5 mg, podawane

Dodatkowe oskrzela i płaty płucne

Rokowanie może być dobre przy szybkim rozpoznaniu i niedopuszczeniu do ciężkiego zakażenia układu oddechowego, to jest wtedy, kiedy podejrzenie istnienia przetoki tchawiczo-przełykowej zostanie szybko potwierdzone i dziecko zopero- wane.

Wady te mogą kojarzyć się ze sobą w różny sposób oraz łączyć się z wadą miąższu płucnego i układu naczyniowego. Wiele z nich występuje typowo i stanowi dobrze poznane jednostki chorobowe.

W badaniu rtg

Jedyne płuco ulega znacznemu przerostowi i wypełnia nie tylko własną połowę klatki piersiowej, ale również stronę przeciwną, przemieszczając serce i wielkie naczynia na miejsce agenezji. Stąd szmery oddechowe mogą być słyszalne po obu stronach klatki piersiowej z wyjątkiem okolicy pachowej strony agenezji.

W badaniu rtg stwierdza się charakterystyczną przepuklinę śródpiersiową i przesunięcie cienia środkowego na stronę brakującego płuca, przemieszczenie tchawicy w stronę zdrową przy często zachowanej symetrii klatki piersiowej. Obwodowa część strony pozbawionej płuca jest jednolicie zacieniona, przepona tej strony uniesiona ku górze. Istniejące płuco wykazuje niekiedy wzmożony rysunek naczyniowy i objawy rozedmy. Powiększenie się objętości płuca wywołuje jednak nie rozedma, lecz zastępczy rozrost tkanki płucnej.

Ukończenie tworzenia się drzewa oskrzelowego

Reasumując, można wydzielić trzy prawa rozwoju płuca: Pierwsze – ukończenie tworzenia się drzewa oskrzelowego następuje w 16 tygodniu życia płodowego. Przez dalszy okres życia płodowego i po urodzeniu drzewo oskrzelowe wydłuża się i powiększają się średnice poszczególnych przekrojów.

Drugie – pęcherzyki rozwijają się głównie po urodzeniu, ich liczba zwiększa się do 8 r.ż., a wielkość – do zakończenia wzrostu klatki piersiowej. U noworodka

Odwadnianie osmotyczne

c. 100 ml 50% glukozy. d. Osocze 3-krołnie stężone, 1-1,5 g/kg masy ciała. Odwadnianie osmotyczne należy rozpocząć we właściwym czasie. Podczas pierwszej godziny mogą wystąpić objawy wzrostu ciśnienia tętniczego i śródczaszkowego ze zwiększeniem przepływu krwi i krwawienia. Powinno więc się je rozpocząć w momencie wprowadzenia do anestezji lub nawet nieco wcześniej.