ZABIEGI NA ODDZIALE DZIENNYM

Wzrastającą liczbę niewielkich operacji wykonuje się obecnie u pacjentów przebywających w szpitalu przez jeden dzień i powracających do domu w kilka godzin po zakończeniu anestezji. Najlepszą opiekę zapewnia takim pacjentom oddział dzienny. Powinni oni przejść normalne badanie przedoperacyjne, a wszystkie badania dodatkowe powinny być przeprowadzone wcześniej w systemie ambulatoryjnym. Swoją rolę do odegrania ma tu przychodnia anestezjologiczna.

Rezygnuje się z premedykacji lub podaje atropinę tuż przed wprowadzeniem do anestezji. Należy używać środków, które są szybko eliminowane z organizmu. Przydatne są więc metoheksiton, altezyna i halotan. Z dobrymi wynikami używano również neu- roleptanalgezji. Użycie sukcynylocholiny jest połączone z częstym występowaniem bólów mięśniowych, chyba że zapobiegnie się im przez podanie małej dawki środka niedepolaryzującego na 3 minuty wcześniej.

Przy właściwym doborze przypadków doskonałe wyniki daje analgezja przewodowa, jak np. blokada splotu ramiennego, odcinkowa analgezja dożylna czy blokada nerwu kulszowego. Do zmian powierzchownych wystarcza analgezja nasiękowa.

Pacjent powinien być odwieziony do domu pod opieką i nie powinien tego dnia prowadzić pojazdów, opiekować się dziećmi, gotować ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Doświadczenie wskazuje, że można bezpiecznie wykonywać szeroki zakres operacji w dobrze zorganizowanych warunkach ambulatoryjnych.

About The Author

admin

Leave a Reply