W badaniu rtg

Jedyne płuco ulega znacznemu przerostowi i wypełnia nie tylko własną połowę klatki piersiowej, ale również stronę przeciwną, przemieszczając serce i wielkie naczynia na miejsce agenezji. Stąd szmery oddechowe mogą być słyszalne po obu stronach klatki piersiowej z wyjątkiem okolicy pachowej strony agenezji.

W badaniu rtg stwierdza się charakterystyczną przepuklinę śródpiersiową i przesunięcie cienia środkowego na stronę brakującego płuca, przemieszczenie tchawicy w stronę zdrową przy często zachowanej symetrii klatki piersiowej. Obwodowa część strony pozbawionej płuca jest jednolicie zacieniona, przepona tej strony uniesiona ku górze. Istniejące płuco wykazuje niekiedy wzmożony rysunek naczyniowy i objawy rozedmy. Powiększenie się objętości płuca wywołuje jednak nie rozedma, lecz zastępczy rozrost tkanki płucnej.

Ukończenie tworzenia się drzewa oskrzelowego

Reasumując, można wydzielić trzy prawa rozwoju płuca: Pierwsze – ukończenie tworzenia się drzewa oskrzelowego następuje w 16 tygodniu życia płodowego. Przez dalszy okres życia płodowego i po urodzeniu drzewo oskrzelowe wydłuża się i powiększają się średnice poszczególnych przekrojów.

Drugie – pęcherzyki rozwijają się głównie po urodzeniu, ich liczba zwiększa się do 8 r.ż., a wielkość – do zakończenia wzrostu klatki piersiowej. U noworodka

Odwadnianie osmotyczne

c. 100 ml 50% glukozy. d. Osocze 3-krołnie stężone, 1-1,5 g/kg masy ciała. Odwadnianie osmotyczne należy rozpocząć we właściwym czasie. Podczas pierwszej godziny mogą wystąpić objawy wzrostu ciśnienia tętniczego i śródczaszkowego ze zwiększeniem przepływu krwi i krwawienia. Powinno więc się je rozpocząć w momencie wprowadzenia do anestezji lub nawet nieco wcześniej.

Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze przebiega opornie, wikła się częstymi zaostrzeniami procesu ropnego. Decyzja leczenia operacyjnego jest trudna, gdyż zmiany często są rozległe i często obustronne. Jednocześnie obserwuje się wyjątkowo ciężkie i powikłane przebiegi pooperacyjne, co w torakochirurgii dziecięcej jest rzadkością. Wydaje się, że zmiany obustronne nie powinny być operowane w rozstrzeniach jednostronnych czasem zachodzi potrzeba usunięcia całego płuca.

Różnicowanie rtg

Obserwuje się duszność, okresową sinicę, kaszel, przedłużony i słyszalny wydech, różnego stopnia przyśpieszenie czynności serca i oddechu. Objawy te narastają przy karmieniu. Klatka piersiowa po stronie rozedmy może być bardziej uwypuklona. Nad polem przylegania rozedmowego płata odgłos opultowy jest nadmiernie jawny, szmery oddechowe są osłabione.

Badanie rtjj wykazuje obecność rozległego rozjaśnienia w obrębie jednego z pól płucnych, zajmującego część lub całą połowę klatki piersiowej. Rysunek oskrzelowo- -naczyniowy w obrębie rozjaśnienia jest zachowany. Stwierdza się niedodmę pozostałego miąższu płucnego, spłaszczenie przepony i poszerzenie międzyżebrzy strony zajętej, przemieszczenie śródpiersia w stronę przeciwną. Na zdjęciu przeglądowym przednio-tylnym często stwierdza się przechodzenie strefy rozjaśnienia na przeciwną stronę klatki piersiowej tę przepuklinę przednią uwidacznia się wyraźnie na zdjęciu bocznym w postaci rozległej, przejrzystej przestrzeni między mostkiem a śródpier- siem, odsuwającej śródpiersie ku tyłowi. W czasie fluoroskopii nie stwierdza się zmian w obrazie płata w czasie oddychania (ryc. 4-11).

TORBIELE OSKRZELOWOPOCHODNE

Torbiele oskrzełowopochodne powstają w różnych stadiach rozwoju układu oddechowego wskutek odsznurowania się jego zawiązków we wczesnym okresie lub części rozwijającej się tkanki oskrzelowo-płucnej w późniejszych etapach rozwoju.

Torbiele powstające najwcześniej znajdują się zwykle w bliskim sąsiedztwie przełyku, tchawicy, wnęk płucnych. Często są ściśle zespolone ze ścianą przełyku lub tchawicy. Występują w postaci niezbyt regularnych, okrągłych lub owalnych, najczęściej grubościennych guzów różnej wielkości, zwykle pojedynczo, częściej po prawej stronie śródpiersia. Klasyczny w tej chwili podział Maiera (1948) wyróżnia torbiele przytchawicze, umiejscowione w rozwidleniu tchawicy, wnękowe i przy- przełykowe. Mogą jednak znajdować się między tchawicą a przełykiem, śródściennie

Mezenchyma komórkowa

W momencie urodzenia oddechowa jednostka płuca składa się z trzech pokoleń oskrzelek oddechowych, pokolenia przewodów pęcherzykowych i końcowych skupisk woreczków oddechowych. Dalszy rozwój układu oddechowego urodzeniu (ryc. 4-2 i ryc. 4-3).

Od początku powstawania endodermalny zawiązek drzewa oskrzelowego wzrasta w otaczającą go pierwotną mezenchymę, która modeluje się do kształtu poszczególnych rozgałęzień i jednocześnie indukuje i umożliwia prawidłowy rozwój drzewa oskrzelowego.