Różnorodność objawów klinicznych i rtg

Czasem zachodzi potrzeba wykonania badania kimograficznego lub angiopneumo- grafii przy umiejscowieniu się torbieli w pobliżu serca lub wielkich naczyń.

Różnorodność objawów klinicznych i rtg zmusza do wielokierunkowego zróżnicowania z innymi stanami dającymi podobne obrazy, np. torbiele powietrzne różnicuje się z torbielami pozapalnymi – pneumocystami, z limfatycznymi, z odmą opłucnową, ropniem płuca, torbielą pasożytniczą, rozedmą płatową torbiele zamknięte – z guzami płuca lub śródpiersia.

Wzrost ciśnienia

Anestezja. Jest ważne, aby ciśnienie wewnątrzgałkowe nie wzrosło nadmiernie wskutek anestezji. Mierzył je Schiotz126. Ciśnienie wewnątrzgałkowe jest obniżane przez: 1) hiperoksję, 2) hipokapnię127, 3) hiperwentylację, 4) lotne środki anestetyczne i cyklopropan, 5) niedepolaryzujące środki zwiotczające, 6) narkotyczne środki przecivvbólowe, np. morfinę i petydynę, 7) środki neuroleptyczne, 8) acetazolamid.

Niedorozwojem może być objęte całe płuco

Interesujące jest skojarzenie nieprawidłowego odpływu żylnego z prawego płuca z hipoplazją tego płuca. Niedorozwojem może być objęte całe płuco, może się składać z dwóch płatów, może istnieć dodatkowe naczynie tętnicze od aorty do dolnego płata, a spływ żylny z jednego lub obu płatów następuje od żyły głównej dolnej, zwykle już pod przeponą. Prawidłowa tętnica płucna może być mniejsza, a serce przesunięte w prawo wskutek zmniejszonej objętości płuca. W obrazie rtg widoczne jest nieprawidłowe naczynie przebiegające łukowo wzdłuż prawego brzegu serca -• co dało wyraz w nazwie tego obrazu „scimitar syndrome” (2, 22, 31, 34).

Cewnikowanie

Cewnikowanie przerywane może być stosowane przez rodziców lub same dzieci, starsze dziewczynki, które nauczą się tej czynności. Potrzebne są jednak cewniki jednorazowego użytku. Można również stosować cewnikowanie stałe. Używa się w tym celu cewników sylikonowych. Zapewnia się dzieciom stałą opiekę w ambulatorium. Wbrew powszechnemu przekonaniu stałe cewnikowanie nie powoduje nasilenia stopnia zakażenia.

Neuroleptanalgezja

-4-. Podtlenek azotu, tlen i halotan – u małych dzieci. 5. Neuroleptanalgezja. Przydatna, gdy konieczna jest nie zaburzona świadomość i współpraca chorego, np. w operacjach stereotaktycznych w parkinsonizmie, przy elek- trokortykografii, podwiązaniu tętnicy szyjnej i niektórych badaniach rentgenodiagno- stycznych56. Droperidol i fentanyl powodują spadek przepływu mózgowego55.

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE

ŚRODKI USPOKAJAJĄCE. Połączenie chloropromazyny, promazyny i prometazyny daje efekt przeciwwymiotny, ułatwia tolerowanie rurki dotchawiczej, wzmaga działanie anestetyków i powoduje uspokojenie pooperacyjne. Spośród innych środków uspokajających do premedykacji lub uzupełnienia analgezji miejscowej używano diazepa- mu, chlordiazepoksydu, droperidolu, opioidów i barbituranów w rozmaitych połączeniach. Do opanowania niepokoju po operacji przydatne są perfenazyna, neuroleptyki i diazepam. Perfenazyna (Fentazin) w dawce 5 mg i droperidol 2,5-5 mg, podawane

Dodatkowe oskrzela i płaty płucne

Rokowanie może być dobre przy szybkim rozpoznaniu i niedopuszczeniu do ciężkiego zakażenia układu oddechowego, to jest wtedy, kiedy podejrzenie istnienia przetoki tchawiczo-przełykowej zostanie szybko potwierdzone i dziecko zopero- wane.

Wady te mogą kojarzyć się ze sobą w różny sposób oraz łączyć się z wadą miąższu płucnego i układu naczyniowego. Wiele z nich występuje typowo i stanowi dobrze poznane jednostki chorobowe.