Płytka anestezja

-1. Płytka anestezja ze zwiotczeniem. Używa się równocześnie podanego tiopentalu (0,5-1,0 g), środka zwiotczającego (np. 40-100 mg gallaminy) i tlenu z podtlenkiem azotu. Występujący czasami skurcz krtani wymaga dodatkowego podania halotanu, cy- klopropanu, eteru lub trójchloroetylenu, a wysoce drażniące rękoczyny chirurga należy przerwać aż do momentu przywrócenia pełnej kontroli nad oddychaniem.

Objawy sekwestracji

Sekwestracja zewnątrzpłatowa ma własną opłucną – stanowi właściwe dodatkowe nieprawidłowo rozwinięte i nieczynne płuco. Może wystąpić na każdym poziomie w klatce piersiowej, znów najczęściej nisko między przeponą a dolnym płatem po lewej stronie. Opisywano także płat dodatkowy umiejscowiony pod przeponą. Tętnica układowa ma zwykle mniejszą średnicę, odpływ żylny również do krążenia dużego: przez żyłę nieparzystą po stronie prawej, niepa zystą krótką po stronie lewej. Sekwestracji zewnątrzpłatowej częściej niż wewnątrzpłatowej towarzyszą dodatkowe wady rozwojowe (2, 6, 11).

Podtlenek azotu

-5. Podtlenek azotu. Mało wpływa na przepływ mózgowy, lecz powoduje znaczną depresję metaboliczną aktywności mózgu32, tak że wysycenie krwi żylnej tlenem jest wyższe niż normalne. Podtlenek azotu może dyfundować do jam wypełnionych gazem i powodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego w czasie pneumoencefalografii33. Wyzwala też wzrost ciśnienia śródczaszkowego u chorych z wewnątrzczaszkowymi zmianami chorobowymi54.

Operacje na okrężnicy i odbytnicy

Operacje na okrężnicy i odbytnicy. Niezbędne jest pełne zwiotczenie i obkurczenie jelit. Przydatna jest analgezja zewnątrzoponowa lub podpajęczynówkowa z płytką anestezją lub płytka anestezja z użyciem środków zwiotczających. W związku ze znacznym często krwawieniem zestaw do przetoczenia krwi itp. musi być gotowy do natychmiastowego użytku. Wskazana jest intubacja dotchawicza.

ZALETY ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO:

-1. Uniknięcie dalszego wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, co może się zdarzyć podczas anestezji, szczególnie jeśli dopuści się do kaszlu lub krztuszenia się. 2. Przytomny chory utrzymuje drożność dróg oddechowych, a oddychanie jest często spokojniejsze niż w anestezji.

WADY ZNIECZULENIA MIEJSCOWEGO: 1. Nieprzydatne u dzieci. 2. Niezadowalające u nie współpracujących dorosłych. Jeżeli dojdzie do pogorszenia świadomości, trzeba na siłę zapobiec ruchom głowy i kończyn.

Problemy otwartej odmy opiumowej

Problemy otwartej odmy opiumowej. W zwykłych warunkach płuca są rozprężone dzięki: 1) działaniu ciśnienia atmosferycznego na pęcherzyki płucne.

-2) przyleganiu do siebie obu blaszek opłucnej wskutek napięcia powierzchniowego cienkiej warstwy płynu, która je rozdziela. Gdy klatka piersiowa zostanie otwarta, ciśnienie wywierane na powierzchnię pęcherzyków i opłucnej staje się równe atmosferycznemu, a elastyczność (tzw. skok sprężysty) płuc powoduje ich spadnięcie.

Drenaż komorowy

-1. Drenaż komorowy. Chirurg nakłuwa komorę boczną i usuwa płyn aż do obniżenia ciśnienia. 2. Drenaż podpajęczynówkowy58. Kontrolowany upływ płynu mózgowo-rdzeniowego przez cewnik wprowadzony do przestrzeni podpajęczynówkowej w okolicy lędźwiowej. Nie upuszcza się płynu, zanim nie zostanie otwarta opona twarda, by nie dopuścić do wklinowania. Poleca się również drenaż podczas niektórych operacji, gdy sam mózg jest nie zmieniony, np. plastyki z powodu płynotoku czy operacje wodogłowia50.