OPARZENIA

Oparzenia można często oczyścić i opatrzyć \v analgezji narkotycznym środkiem przeciwbólowym, podawanym dożylnie tak powoli, by można było użyć minimalnej dawki skutecznej. Alternatywnie można stosować neuroleptanalgezję – kombinację droperi- dolu i fenoperydyny (lub fentanylu)165. Jeszcze inna metoda polega na podawaniu en- tonoksu i droperidolu dożylnie w dawce 0,2 mg/kg oraz fenoperydyny w dawce 0,03- -0,05 mg/kg156.

Dobre wyniki daje autoanalgezja metoksyfluranem w stężeniu 0,35% z parownika typu Cardiff i uważa się, że jest to bardziej skuteczny środek niż trójchloroetylen w stężeniu 0,5%157.

Podkreślano niebezpieczeństwo stosowania sukcynylocholiny do intubacji dotchawiczej podczas anestezji oparzonych168. Wydaje się, że zatrzymanie krążenia, być może spowodowane podwyższeniem poziomu potasu w surowicy163, stanowi w tych przypadkach istotne zagrożenie, szczególnie jeśli oparzenie miało miejsce 3-7 tygodni przed anestezją. Atropina podana dożylnie powinna zmniejszyć ryzyko zatrzymania krążenia. Poziom cholinesterazy osocza może być niski160.

About The Author

admin

Leave a Reply