Hemodynamika

-6. Uraz operacyjny może powodować krwotok lub niedokrwienie mózgu, a często obydwa te zjawiska. Nierzadko bardzo blisko okolicy operowanej znajdują się ważne dla życia struktury. Anestezjolog musi bacznie obserwować ważne dla życia funkcje za pomocą skutecznego monitorowania.

-7. Stosowanie diatermii nakazuje stosowanie metod niewybuehowych. 8. W ułożeniu głową wyżej może dojść do zatoru powietrznego. Hemodynamika mózgu7. Choć można mierzyć tak przepływ mózgowy, opór naczyń mózgowych, jak i nasilenie metabolizmu mózgu, ich znaczenie i wzajemny stosunek nie są całkowicie jasne. Należy traktować mózg raczej jako kilka narządów w obrębie spójnej struktury, lecz z różnym zapotrzebowaniem czynnościowym i oddzielną charakterystyką miejscowego przepływu krwi, co niekoniecznie znajduje odbicie w pomiarach dotyczących całości.

Można przyjąć, że zawartość czaszki stanowią: w 24% stałe tkanki mózgu, w 60% woda tkanek mózgu, w 3-5% objętość krwi w mózgu, w 11-13% płyn mózgowo-rdze- niowy. Zawartość czaszki jest zamknięta w sztywnej, nierozciągalnej komorze, choć mogą zachodzić pewne zmiany objętości w kierunku przestrzeni popdajęczynówkówej i wewnątrzoponowej oraz rdzenia kręgowego poprzez otwór wielki.

About The Author

admin

Leave a Reply