Badanie morfologiczne

Badanie morfologiczne nie zakażonej torbieli wykazuje również elementy budowy oskrzela – nabłonek walcowaty (epithelium columnare), chrząstkę, włókna sprężyste i mięśni gładkich. Badanie to decyduje o rozpoznaniu torbieli oskrzelowopochodnej w obu jej postaciach i łączy je w jedną grupę wad rozwojowych układu oddechowego. Wielu autorów zajmuje inne stanowisko, nazywając torbielami oskrze- lowopochodnymi jedynie torbiele zlokalizowane w śródpiersiu, a wrodzonymi torbielami płuca lub prawdziwymi torbielami powietrznymi płuca – torbiele zlokali-zowano w miąższu płucnym.

Ravitch wspólną nazwą wrodzonej torbielowatości płuc obejmuje torbiele oskrzelowopochodne, „prawdziwe” wrodzone torbiele płuca, do których zalicza również sekwestrację wewnątrzpłatową, malformalio adenocijsticum pulmonum, limfangiekta- zję płuca i sekwestrację zewnątrzpłatową – dodatkowy dolny płat (31).

Wesley i in. przedstawiają wrodzoną torbielowatość płuc, sekwestrację, torbiele oskrzelowopochodne i rozedmę płatową jako wrodzone schorzenie mogące ujawniać przestrzenie torbielowate wewnątrz jamy opłucnej. Autor ten uważa, że mają one podobne cechy embriołogiczne i często są trudne do zdiagnozowania, a wszystkie wymagają leczenia operacyjnego. Gerle (1978) określa te stany jako zaburzenia oskrzelowo-płucne wtórne do zaburzonego rozwoju prajelita (52). W tym rozdziale tematy te są rozdzielone.

About The Author

admin

Leave a Reply