Anestezjologia

Płat tchawicowy

Płat tchawicowy występuje prawie wyłącznie po stronie prawej oskrzele odchodzi od bocznej ściany tchawicy powyżej rozdwojenia na różnej wysokości. Przy wysokim odejściu tworzy zupełnie osobny płat, przy niskim – dodatkowy segment płata górnego. Czasem nadliczbowe oskrzele odchodzi od oskrzela głównego lub górnopla- towego prawego, tworząc jakby zdwojenie płata górnego.

WYCIĘCIE KRTANI

Należy podłączyć zestaw kroplówkowy, gdyż niezbędne może być przetaczanie krwi,, szczególnie przy operacjach z usunięciem węzłów chłonnych szyi w bloku.

Do laryngotomii pośrodkowej wprowadza się rurkę z mankietem uszczelniającym przez usta na czas wstępnego preparowania. Po planowej tracheostomii chirurg wprowadza do tchawicy rurkę, którą łączy się z aparatem do anestezji.

Nabyte zwężenie tchawicy

Objawy zwężenia mogą wystąpić wskutek obecności naczyniaków błony śluzowej tchawicy. Rzadko występują one jako naczyniaki izolowane, częściej stwierdza się zespół naczyniakowatości szyi i śródpiersia. Poza zwykłymi objawami mogą powodować krwawienie z dróg oddechowych, również mogą wikłać wykonaną przetokę tchawiczą. Rozpoznanie naczynialca tchawicy jest wskazaniem do leczenia operacyjnego, elektrokoagulacją lub naświetleniami promieniami rtg.

Można właściwie użyć każdego spośród wielu środków

Nauczyć się techniki pewnych metod jest względnie łatwo, lecz rozważne ich stosowanie przychodzi wraz z doświadczeniem klinicznym (Walsh). Nie ma sposobu anestezji, który można by nazwać „najlepszym”, a anestezjolog najbardziej przysłuży się swojemu choremu, jeśli zastosuje metodę i leki, z którymi jest najbardziej obyty.

Płytka anestezja

-1. Płytka anestezja ze zwiotczeniem. Używa się równocześnie podanego tiopentalu (0,5-1,0 g), środka zwiotczającego (np. 40-100 mg gallaminy) i tlenu z podtlenkiem azotu. Występujący czasami skurcz krtani wymaga dodatkowego podania halotanu, cy- klopropanu, eteru lub trójchloroetylenu, a wysoce drażniące rękoczyny chirurga należy przerwać aż do momentu przywrócenia pełnej kontroli nad oddychaniem.

Objawy sekwestracji

Sekwestracja zewnątrzpłatowa ma własną opłucną – stanowi właściwe dodatkowe nieprawidłowo rozwinięte i nieczynne płuco. Może wystąpić na każdym poziomie w klatce piersiowej, znów najczęściej nisko między przeponą a dolnym płatem po lewej stronie. Opisywano także płat dodatkowy umiejscowiony pod przeponą. Tętnica układowa ma zwykle mniejszą średnicę, odpływ żylny również do krążenia dużego: przez żyłę nieparzystą po stronie prawej, niepa zystą krótką po stronie lewej. Sekwestracji zewnątrzpłatowej częściej niż wewnątrzpłatowej towarzyszą dodatkowe wady rozwojowe (2, 6, 11).

Podtlenek azotu

-5. Podtlenek azotu. Mało wpływa na przepływ mózgowy, lecz powoduje znaczną depresję metaboliczną aktywności mózgu32, tak że wysycenie krwi żylnej tlenem jest wyższe niż normalne. Podtlenek azotu może dyfundować do jam wypełnionych gazem i powodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego w czasie pneumoencefalografii33. Wyzwala też wzrost ciśnienia śródczaszkowego u chorych z wewnątrzczaszkowymi zmianami chorobowymi54.